• Bạn Đang Xem:
  • Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Las Vegas ngày 25 tháng 8 năm 2013

 Sao Không Lần Chuỗi?

______________________________


LIÊN LẠC Hội Trưởng:


Têrêsa Regan Yến
(702) 792-6708


Hội Phó / Thủ Quỹ:


Têrêsa Fukuno Mơ
(702) 873-7088


Thư Ký:


Anna Lê Tuyết Mai
(702) 595-8002______________________________


SINH HOẠT HẰNG TUẦNHội CBMCG đọc kinh Tôn Nữ Vương vào mỗi thứ bảy lúc 6:00 giờ chiều tại Đền Thánh. Kính mời quý Bà tham dự.


______________________________Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Las Vegas Mừng Lễ Bổn Mạng


Ngày 25 tháng 8 năm 2013


Hội CBMCG xin được tổ chức mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Mônica sớm, nên vào Thánh Lễ 9:30 sáng ngày 25 Tháng 8 năm 2013, cha Giám Đốc và HĐMV đã dành riêng mừng kính lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Mônica cho Hội CBMCG.

Ghi Nhanh ngày 25/8/2013